(scout.fi)

Föreningens årsmöte

02 Juni 2022 kl. 18.00–20.00

Välkommen till Helsingfors Svenska Scouter rf:s stadgeenliga årsmöte torsdagen den 2 juni kl. 18.00 i mötesrummet Sopu&Kupoli på Scoutstationen. På mötet behandlas de ärenden som är nämnda i föreningens stadgar.

Man kan delta på distans i mötesforumet Microsoft Teams men röstning sker enbart på plats. 

Möteslänken finns här:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDc0NDgzNDktZWJkNy00ZTI0LWFjN2EtZjlhZDc5MzcxOWMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224721e731-b843-4f2d-9db0-d98197eeca06%22%2c%22Oid%22%3a%228aaa5f47-2faf-4b1e-8d0d-41ec0905506f%22%7d

Anmälan till det fysiska mötet i Kuksa: https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=47026 , vi bjuder på mat och behöver din anmälan för det senast 1.6. Du kan gärna komma också om du inte anmält dig men då kanske du blir utan snålsoppa.

 En fullmakt finns här på HeSS hemsid: https://hess.fi/for_karer/blanketter/  Fullmakten kan undertecknas med elektronisk underteckning.

Om du undrar över något, ta kontakt med kansliet. 

Föredragningslista för mötet:

§  1   Mötets öppnande

§  2   Val av ordförande och sekreterare för mötet

§  3   Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet

§  4   Val av två protokolljusterare och av två rösträknare

§  5   Namnupprop och fastställande av röstlängd

§  6   Fastställande av arbetsordning

§  7   Fastställande av styrelsens verksamhetsberättelse för år 2021

§  8   Revisorernas och inventeringsmännens berättelser

§  9   Fastställande av bokslut för år 2021

§ 10  Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och de redovisningsskyldiga

§ 11  Placering av Klöverängenfondens medel

§ 12  Övriga ärenden

§ 13  Mötets avslutande

Alla frågor och funderingar är välkomna redan i förväg per e-post till verksamhetsledaren.

Vi hoppas på att få se många av er på mötet. Om du har möjliget, gå och ge blod innan mötet och säg att du hör till blodgivningsgruppen HemoHeSS. Vi har bara 5 blodgivningar registrerade från 2022, dags att kavla upp ärmen!

 Plats
Scoutstationen
Tölögatan 55
00250 Helsingfors
13.09
Första hjälpen 1 fyra vardagkvällar Grundkurs i första hjälpen fyra kvällar, ons+tors 13, 14, 20 och 21.9
02.10
Första hjälpen uppdatering Första hjälpen uppdateringskursen är ett tight paket av färdigheter som varje medborgare ska ha i ryggraden.