(scout.fi)

Föreningens årsmöte

14 Februari 2022 kl. 18.00–20.00

Välkommen till Helsingfors Svenska Scouter rf:s stadgeenliga årsmöte måndagen den 14 februari 2022 kl. 18.00 på Scoutstationen.

På mötet behandlas de i föreningens stadgar, § 7, nämnda ärenden.

Ingen anmälan krävs, men eftersom vi bjuder på något kan du gärna meddela at tdu kommer och om du har någon specialdieet. En fullmakt finns på HeSS hemsida. https://hess.fi/for_karer/blanketter/  Fullmakten kan undertecknas med elektronisk underteckning. 

FÖREDRAGNINGSLISTA

 

§  1   Mötets öppnande

§  2   Val av ordförande och sekreterare för mötet

§  3   Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet

§  4   Val av två protokolljusterare och av två rösträknare

§  5   Namnupprop och fastställande av röstlängd

§  6   Fastställande av arbetsordning

§  7   Fastställande av styrelsens verksamhetsberättelse för år 2021

§  8   Revisorernas och inventeringsmännens berättelser

§  9   Fastställande av bokslut för år 2021

§ 10  Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och de redovisningsskyldiga

§ 11  Övriga ärenden

§ 12  Mötets avslutande

 

Alla frågor och funderingar är välkomna redan i förväg per e-post till verksamhetsledaren. Sannolikt kanske någon annan också har funderat på samma sak, och styrelsen kan vara bättre förberedd om den vet vad som väcker frågor.

HeSS styrelse hoppas på att få se många av er så vi upprätthåller kontakt mellan kårerna.

 

 

 

 

 Plats
Scoutstationen
Tölögatan 55
00250 Helsingfors

29.01
UPPSJUTEN: Första hjälpen 1 lördag + söndag Grundkurs i första hjälpen på ett veckoslut i Östersundom
10.02
Första hjälpen uppdateringskväll Uppdatering för intygen från kurserna första hjälpen 1 och första hjälpen 2
14.02
Föreningens årsmöte Medlemsmöte för föreningens medlemskårer
18.03
Innebandyturnering 2022 Kårerna tävlar i innebandy
04.04
Första hjälpen 1 fyra kvällar Grundkursen i första hjälpen på fyra vardagkvällar
20.04
Citymanöver à la Muncca Spejarna Lekfull stadsmanöver för spejarscouter och explorers
07.05
Klättringsdag på Korkee för spejarscouter Klätterparken Korkee hjälper oss skaka vintern av oss.
21.05
Ledarchill/Övningsseglats med happy ending Ledarrekreation på Mjölö, med lägereld, solnedgång och grilldoft
10.09
Första hjälpen 1 lördag+söndag Grundkurs i första hjälpen
24.09
ScoutSkaban 2022 Scoutfärdighetstävling à la Spanarna!